Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: timber Bolek i Gryczman sp. j. 43-400 Cieszyn, ul.
Stawowa 48
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania umowy o realizacji usług oraz przepisów
wynikających z rozliczeń podatkowych
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do
przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane ani przekazywane
innym odbiorcom danych